Malūnai

Būklė
Džiūvėsių malūnas HOMMEL
Parduota
Džiūvėsių malūnas HOMMEL

Džiūvėsių malūnas HOMMEL
Parduota
Džiūvėsių malūnas HOMMEL

Džiūvėsių malūnas Ismar Junior
Džiūvėsių malūnas Ismar Junior

Džiūvėsių malūnas MTB-3
Parduota
Džiūvėsių malūnas MTB-3

Džiūvėsių malūnas ZM09
Parduota
Džiūvėsių malūnas ZM09

Stalinis džiuvėsių malūnas
Stalinis džiuvėsių malūnas